Om mig

Psykodynamisk psykoterapi, som har sina rötter i den psykoanalytiska teoribildningen, lägger stor vikt vid relationen terapeut/patient. Tidiga relationer, omedvetna konflikter och deras påverkan på individen har betydelse. Målet med terapin är att förmå patienten att fördjupa insikten om sig själv och sina relationer till andra.

Som terapeut möter jag ibland människor som tvingas leva under svåra omständigheter och som inte själva ser hur stort ansvar de axlar och vilken psykiskt kraft det kostar dem. Några gömmer sina svårigheter bakom en positiv mask eller en provocerande attityd, andra lägger ansvar och skuld på sig själva och upplever sig därmed ha kontroll. Det kan vara svårt att erkänna ett lidande. Tankar, drömmar, känslor och behov, existentiella frågor behöver få en spegling och en mottagare för att upptäcka ett beteende som blivit ett mönster för ens liv. Vid en första kontakt får du tillfälle att berätta om dig själv och därefter känna på om psykoterapi är meningsfullt för dig.


Samtalen är ett arbetsverktyg 

Det är viktigt att patienten inser att terapin är ett arbete man gör tillsammans där vissa stödjande ramar gäller. Patientens berättelse och terapeutens lyssnande utgör grunden för terapin. Den allians som växer fram är förutsättningen för en lyckad terapi, och leder till att patienten vågar närma sig frågor man tidigare undvikit. Patienten vågar se sig själv och sin omgivning på ett nytt sätt, ett sätt som stärker personens både yttre och inre liv.


Om mig

Jag har en konstnärlig bakgrund, som jag tror hjälper mig att se livet i skikt, mångskiftande, och som visar livets olika sidor. Konstfack, teater, dramatik och litteratur, teckning och måleri utgör fonden till det arbete jag idag ägnar mig åt.

 

Sedan ett tiotal år arbetar jag som psykoterapeut vid en mottagning i centrala Stockholm. Jag arbetar med psykoterapi på psykodynamisk grund med kognitiva inslag vid behov. Patienterna är unga vuxna, vuxna och äldre av båda könen. Relationsproblem, kris, trauma, ångest och oro, depression, psykosociala problem, identitet, sexualitet, ätstörningar och andra självskadebeteenden är exempel på kriser som behandlas i längre eller kortare terapier.

 

Arbetet som psykoterapeut, samtalet, förutsätter koncentration, lyhördhet och engagemang. Det kan jämföras med den koncentration som krävs vid studiet av ett motiv i måleri eller scenkonst.

 

Målet är att se en patient alltmer befria sig från sin negativa bild av sig själv, för att så småningom kunna relatera till sig och sina medmänniskor, använda sina resurser och bryta destruktiva mönster för att nå en högre livskvalitet, expandera.


Kostnad

Reducerad för studerande och för arbetslösa.


Bild på psykoterapeut Lena Åström

Utbildningar


• S:t Lukas Psykoterapiutbildning

• Examen Konstfack, Stockholm

• Fil. kand, Stockholm Universitet

Vidareutbildning


Stockholms Universitet
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer


Karolinska Institutet
Institutionen för Neurobiologi 
Sexualmedicin- en introduktion


Institutionen för Neurobiologi
Äldres Hälsa


Institutionen för Folkhälsovetenskap (IHCR)
HIV – individen i fokus ur ett globalt perspektiv

Böjd pil

Har du några frågor eller vill boka en tid?

Kontakta mig här!